Noteikumi

NOTEIKUMI

I. Vispārīgie noteikumi

1. econaturlines.com e veikals pieder Nature & Beauty SIA, reģ. Nr. 50103986581, Rīga, tālr.: +371-25449669. E veikala (turpmāk – Veikals) noteikumi (turpmāk – Noteikumi) tiek piemēroti klientam, kad viņš veic pasūtījumu econaturlines.com e-Veikalā.

2. econaturlines.com ir tiesības grozīt Veikala Noteikumus. Noteikumi tiek piemēroti klientiem, kas veic pasūtījumu šajā Veikalā.

3. Pirms pasūtījuma veikšanas Klientam ir pienākums iepazīties ar Veikala noteikumiem. Visos gadījumos, kad Klients galīgi noformē pasūtījumu, uzskatāms, ka Klients ir iepazinies ar Noteikumiem un tiem piekrīt.

 4. Veikals neatbild par zaudējumiem (materiālajiem vai morālajiem) gadījumos, kad minētie zaudējumi radušies, Klientam neievērojot šajā mājas lapā publiski paziņotos noteikumus un informāciju.

II. Privātuma politika

  1. Klientam, kas vēlas pasūtīt preces no Veikala, ir jāreģistrējas, ievadot visu informāciju, kas norādīta reģistrācijas formā. Visi atzīmētie lauki ir obligāti, lai pasūtījums tiktu izpildīts pareizi. Veikals apstiprina, ka reģistrācijas fakts nenozīmē, ka Klientam tiks sūtīti informatīvie paziņojumi, izņemot tādus, kas ir nepieciešami reģistrācijas veikšanai. Ja Klients vēlas saņemt Veikala informatīvos paziņojumus, viņam būs iespēja izvēlēties saņemt šādus paziņojumus.

2. Noformējot preces pasūtījumu, klientam ir jānorāda preces piegādei nepieciešamie klienta personīgie dati: vārds, uzvārds, adrese, uz kuru tiks veikta piegāde, tālruņa numurs, citi dati, kas ir nepieciešami preču piegādei. Veikals apstiprina, ka minētie dati tiks izmantoti tikai preču pasūtījuma un piegādes nolūkos. Veikals uzņemas saistību neatklāt minētos datus trešajām personām, izņemot Veikala partnerus, kas sniedz ar Klienta pasūtījumu vai tā izpildi saistītos pakalpojumus. Visos gadījumos jebkuri citi izņēmumi, kas saistīti ar Klienta informācijas atklāšanu trešajām personām, tiek saskaņoti ar Klientu. Visos pārējos gadījumos jebkādi Klienta personīgie dati var tikt atklāti tikai LR tiesības aktos paredzētajā kārtībā.

3. Pēc reģistrācijas Veikalā un preču pasūtīšanas Klients uzņemas saistību sargāt un nevienam neatklāt savus pieslēgšanās datus. Klients arī apstiprina, ka viņš ir pilngadīgais un viņam ir tiesības pasūtīt preces no Veikala. Gadījumā, ja Klients atklāj savus pieslēgšanās datus, Veikals tiek atbrīvots no jebkādas ar to saistītās atbildības.

4. Klients ir iepazinies ar Noteikumiem un apstiprina, ka viņš ir informēts par to, ka pārlūkojot Veikalu, viņa datorā tiks uzglabāti sīkfaili (faili, kas tiek pārsūtīti no interneta servera).

5. Veikals apstiprina, ka izmanto jaunākās tehnoloģijas Klientu personīgo datu aizsardzības nolūkos.

ECONATURLINES aizsargā fizisko personu tiesības attiecībā uz personu datu apstrādi saskaņā ar ES regulu 95/46/EK par personas datu aizsardzību.

Mēs nekad neizmantosim un nedalīsimies ar mums sniegto informāciju.

Jebkurā brīdī Jūs varat pieprasīt, lai mēs dzēstu Jūsu datus, nenorādot iemeslus.

 

III. Pasūtījuma iesniegšanas kārtība un nosacījumi

1. Klients Veikala mājas lapā izvēlas sev interesējošās preces. Uz viņa izvēles pamata tiek izveidots preču grozs.

2. Pēc preču groza izveidošanas Klientam (ja vēl nav reģistrējies un pieslēdzies sistēmai) ir jāievada dati, kas ir nepieciešami izvēlētās preces piegādei: vārds, uzvārds, adrese, uz kuru tiks veikta piegāde, tālruņa numurs, citi dati, kas ir nepieciešami preču piegādei. Veikals apstiprina, ka Klienta iesniegtie dati tiks izmantoti tikai preču pārdošanas un piegādes nolūkos, nepārkāpjot LR tiesības aktos paredzēto prasību attiecībā uz personas datu aizsardzību.

3. Pēc tam Klientam jāizvēlas viens no iespējamiem norēķinu veidiem. Tajā paša laikā iespējams izvēlēties preču piegādes veidu un cenu.

4. Pēdējā solī tiek ģenerēti visi Klienta iesniegti dati, pirms datu apstiprināšanas Klientam ir jāpārliecinās, ka visi iesniegtie dati ir pareizi un atbilst viņa gribai. Klientam ir tiesības labot kļūdas, ja pamana tās pirms pasūtījuma izsūtīšanas. Gadījumā, ja pirms preču izvēles Klients nav iepazinies ar Veikala Noteikumiem, viņam ir jāiepazīstas ar tiem pirms pasūtījuma un datu apstiprināšanas, pretējā gadījumā tiks uzskatīts, ka Klients ir iepazinies ar Noteikumiem.

5. Klientam apstiprinot pasūtījumu, Veikals saņem visu informāciju par viņu. Pasūtījums uzskatāms par iesniegtu no momenta, kad to saņem Veikals. Šajā gadījumā arī uzskatāms, ka starp Klientu un Veikalu ir noslēgts līgums. Tomēr šis līgums ir jāizpilda tikai no brīža, kad Veikals ir saņēmis apstiprinājumu, ka Klients ir veicis norēķinu par precēm.

6. Klientam iesniedzot pasūtījumu, Veikala sistēma automātiski izsūta Klientam e vēstuli, kurā tiek norādītas pasūtītās preces un Klienta iesniegti dati.

7. Saņemot paziņojumu par pārskaitījuma veikšanu attiecībā par pasūtījumu, Veikals apņemas saistību izpildīt pasūtījumu.

8. Klienta veiktais pasūtījums tiek uzglabāts Veikala datu bāzē atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo tiesības aktu prasībām attiecībā uz šādu dokumentu uzglabāšanas termiņu.

9. Visos gadījumos uzskatāms, ka Klients, veicot pasūtījumu, ir iepazinies un pilnīgi piekrīt visiem Veikala Noteikumiem, kā arī visiem pārējiem nosacījumiem, kas norādīti pie pasūtījuma.

10. Līgums tiek noslēgts un izpildīts latviešu valodā.

IV. Garantijas un preču cenas noteikšana

1. Katras Veikala preces īpašības tiek norādītas blakus katrai precei.

2. Veikals norāda un Klients apstiprina, ka ir iepazinies ar to, ka preces, kas norādītas Veikalā, var atšķirties ar savu krāsu, formu vai pārējiem parametriem no reāliem preču izmēriem, formām un krāsām izmantojamā monitora īpatnību dēļ.

3. Klients piekrīt, ka, elektroniski veicot pasūtījumu no Veikala, viņš uzņemas saistību samaksāt pasūtījumā norādīto cenu.

4. Cenas Veikalā un pasūtījumā tiek norādītas eiro.

5. Veikals pārdod preces, kas atbilst pasūtījumā norādītajiem nosacījumiem. Gadījumos, kad Klientam nodotās preces neatbilst attiecīgajām pasūtījuma prasībām, Klients piekrīt nekavējoties paziņot par to rakstiski pa Veikala norādīto e-pastu vai tālruni, un Veikals apņemas saistību novērst visus trūkumus, ja šādi trūkumi tika izraisīti Veikala vai trešo personu, kas rīkojas tā vārdā, vainas dēļ. Ja Veikals ar Klientu saskaņotā laikā nenovērš trūkumu, Klientam ir tiesības aizstāvēt savas tiesības LR civilkodeksā noteiktajā kārtībā.

6. Veikala saistības attiecībā uz precēm:

6.1. Veikals uzņemas saistību pārdot preces, kas atbilst informācijai, kas norādīta blakus katrai precei.

6.2. Veikals uzņemas saistību sniegt Klientam pasūtījumā norādīto preču daudzumu. Veikals neatbild gadījumos, kad nodotu preču daudzums nav precīzs Klienta pasūtījumā nepareizi norādītu datu dēļ.

6.3. Veikals visos gadījumos sniedz Klientam preču sortimentu, kas atbilst Pasūtījumā paredzētajiem kritērijiem.

6.4. Piegādes laiks ir 2-3 nedeļas, tāpēc pirms pasūtījuma veikšanas Klientam ir jāpievērš uzmanība iespējami atšķirīgiem piegādes termiņiem.

6.5. Veikals apņemas saistību norādīt visu ar preci un tās piegādi saistīto informāciju, kā arī sazināties ar Klientu gadījumā, ja neizdodas atbilstoši izpildīt pasūtījumu no Veikala neatkarīgo iemeslu dēļ.

6.6. Preces tiek piegādātās iepakotas, ņemot vērā to veidu, lai būtu iespējams izmantot preces pēc norīkojuma.

V. Preču atgriešana

1. Ja vēlaties atgriezt preci:

   

Atgriešanas noteikumi:

Pircējam ir tiesības atgriezt preci 14 kalendāro dienu laikā no saņemšanas brīža.

Precei jābūt nelietotai un nesabojātai. Atpakaļsūtīšanas izmaksas sedz klients pats.

Preci kopā ar pasūtījuma apstiprinājumu jānosūta uz adresi: 

M. Rinkas iela 11-58, Rīga, LV-1015.

Nauda par atgriezto preci tiks pārskaitīta uz Jūsu kontu divu nedēļu laikā no preces saņemšanas brīža.

Nepieciešams paskaidrot atgriešanas iemeslu un pievienot pirkuma pierādījumu. Prece nevar būt lietota, bez marķējuma zīmes, tai jābūt oriģinālajā iepakojumā, nesabojātai un ir jāsaglabā preces ārējais izskats.

 

VI. Norēķinu kārtība un termiņi

1. Klients norēķinās par savām pasūtītām precēm ar pārskaitījumu, saskaņā ar izstadīto rēķinu.

2. Preču sūtījuma veidošana tiks sākta tikai Veikalam saņemot samaksu par precēm.

VII. Preču piegāde

1. Piegādes termiņš - 2-3 nedēļas. Gadījumā, ja rodas piegādes trūkumi, Veikals uzņemas saistību sazināties ar Klientu un atrast labāko risinājumu.

2. Klients uzņemas saistību pievērst uzmanību uz norādīto piegādes termiņu un griezties Veikalā tikai gadījumā, ja ir pagājušas 24 stundas pēc piegādes termiņa beigām.

3. Klients uzņemas saistību, veicot pasūtījumu norādīt preču piegādes vietu un personu, kurš pieņems preces.

4. Klients uzņemas saistību preces pieņemt pats. Gadījumā, ja viņš nevar pats pieņemt preces, taču preces tika piegādātas uz viņa norādīto adresi un atbilstoši pārējiem Klienta iesniegtiem datiem, Klientam nav tiesību izteikt pretenzijas par preču piegādi nepareizam subjektam.

5. Veikals uzņemas saistību piezvanīt Klientam, kad prece būs gatava.

6. Pasūtīto preču piegāde notiek:

- ar kurjeru

7. Gadījumos, kad pēc preču pieņemšanas Klients pamana, ka sūtījumā nav atbilstošās preces, viņam ir nekavējoties jāpaziņo par to Veikalam.

VI. Citi noteikumi

1. Visi paziņojumi ir jāsniedz pa e-pastu econaturlines@inbox.lv vai pa tālruni Nr. +371-25449669.

2. Līgums tiek slēgts un izpildīts valsts valodā. Komunikācija starp Klientu un Veikalu notiek valsts valodā.